سامانه ارزشیابی اساتید دانشگاه علوم پزشکی تبریز
ورود به سیستم

 
 
حضرت علی علیه السلام:
    غم فردا را از امروز به خود راه مده كه غم امروز، تو را بس است و فردا با كار و گرفتاری، خود، بر تو وارد خواهد شد. اگر غم فردا را بر امروز خود بار كنی، بر اندوه و رنج خويش افزوده ای و بار چيزهايی را كه بايد در چند روز بكشی، در يك روز كشيده ای و بدين گونه اندوه خود را بزرگ و گرفتاري خود را فراوان و رنج خود را زياد كرده ای و با دل بستن به اميد و آرزو، از اقدام و كوشش بازمانده ای، درحالی كه اگر دل خويش از آرزو تهی ساخته بودی، به كوششی بيش برمی خاستی.
نهج البلاغه
Faran ® Evaluation Management System - © 2009-2016
Designed By Farantech.com ver: 1.0.1026